Kłodzko - www.klodzko.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej powyżej 14.000 poniżej 30 000 euro /netto/
zakup 23 szt. laptopów dla uczniów w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Kłodzko

 

Zamawiający

Gmina Miejska Kłodzko
57-300 Kłodzko, Pl. B.Chrobrego1
tel. +48 074 865 46 00
fax: +48 074 867 40 62
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup 23 szt. laptopów dla uczniów w szkołach prowadzonych przez Gminę Miejską Kłodzko: 5 szkół;
W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020,  Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu, Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach  - ZDALNA SZKOŁA

specyfikacja sprzętu:
•    Matryca: 15,6’’ FHD
•    Procesor: min. Intel i3
•    RAM: min. 4GB
•    Dysk: min. SSD 256GB
•    Porty: min. HDMI, 2xUSB 3.0, czytnik kart SD, RJ-45 System operacyjny: Windows

Szczegółowy opis  zadań stanowiących przedmiot zamówienia określony został w Załączniku nr 1

 

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot zamówienia do dnia 30.04.2020 r.

 

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY:

 • Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego postępowania – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
 • Oferta powinna zawierać cenę (z uwzględnieniem wszystkich wymienionych kosztów) za całość przedmiotu zamówienia.
 • Oferta powinna: posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu numer NIP, być podpisana przez oferenta.
 • Wszelkie zmiany lub poprawki w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez oferenta.
 

FORMA ZŁOŻENIA OFERTY

 • Oferty przyjmowane będą drogą e-mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Termin składania ofert do dnia 06 kwietnia 2020 roku do godz. 15:30.
 • Oferty złożone po tym terminie nie będą uwzględnione.
 • Złożenie oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia.
 

Warunki płatności:

Przelewem 14 dni od daty złożenia rachunku/faktury

 

Rodzaje kryteriów oraz opis kryteriów przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia (wagi) tych kryteriów i sposobu oceny ofert

W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Wykonawcę Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionego kryterium oceny ofert.

Kryterium: Cena ofertowa
Waga (%): 100,00%

Sposób oceny ofert
100% - cena brutto - skala 0-100 pkt, zgodnie z zasadą, że oferta najkorzystniejsza otrzymuje 100 pkt, pozostałe - wyliczenie proporcjonalne według wzoru P=On/Ob x % x 100 (P – punkty, On – oferta najkorzystniejsza, Ob – oferta badana)

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów w przyjętym kryterium.

 
 

Dodatkowe informacje:

 • W  toku  badania  i  oceny oferty, Zamawiający może zażądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 • Zamawiający zastrzega możliwość negocjowania ceny z Oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy wartość oferty przewyższa kwotę środków przeznaczonych na zamówienie zgodnie z budżetem Projektu.
 • Zamawiający ma prawo odwołać postępowanie ofertowe bez podania przyczyny.
 • Pytania  dotyczące  przedmiotu  zamówienia  składać  można  drogą  mailową  na  adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. nie później niż do dnia 06.04.2020 r. do godz. 14.30.
 • Osobami wyznaczonymi do kontaktów z Wykonawcą są: Robert Kiełbasiński, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz Aleksandra Gwizdowska, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Dokumenty do pobrania:

UWAGA! zmiana treści zapytania ofertowego

Polecamy w serwisie

informacja o dofinansowaniu z UE

Projekt "Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.