Kłodzko - www.klodzko.pl

Park Kusocińskiego‐Promenada mieści się przy rzece Nysie Kłodzkiej, w południowej części miasta dz. nr 7 AM‐4. Obszar parku zajmuje 1,77 ha, (teren czynny biologicznie 89,26 %).

Opis stanu początkowego przed realizacją Projektu:

Park tworzą trzy strefy: komunikacji Pieszej, Buforową, Muraw Parkowych. W obrębie strefy komunikacji Pieszej znajdują się ścieżki i placyki łączące strefy zielone.

Teren ten jest zróżnicowany pod względem wysokości, zaznaczony jest spadek w kierunku rzeki, główny ciąg komunikacyjny rozciąga się w kierunku północ/południe i obecny jest zanikający system komunikacji pieszej oraz przedepty. W strefie Komunikacji Pieszej gruntowo‐gliniaste ścieżki łączą się przy pomocy alejek (ze schodami terenowymi) przy których umieszczone są ławki, kosze na śmieci i psie stacje. W strefie Muraw Parkowych znajduje się drzewostan do rewaloryzacji. W obrębie parku rosną drzewa liściaste, w przewadze: jesiony, wierzby oraz drzewa owocowe – jabłonie i śliwy. Struktura zieleni jest w złym i średnim stanie, wymagającym zabiegów pielęgnacyjnych, dość jednolita, niezróżnicowana gatunkowo, ponadto dominują zaniedbane murawy parkowe Równoległe do drogi i rzeki ścieżki łączą się ze sobą poprzez układ schodów terenowych. Pokrywa je głównie nawierzchnia gruntowa o średnim stanie technicznym. Stan architektury małej jest zły, w jej skład wchodzą ławki o konstrukcji betonowo‐drewnianej, kosze na śmieci i nieczystości po zwierzętach. W całym parku znajdują się pozostałości opraw parkowych, będące również w złym stanie technicznym. Omówiony obszar realizacji projektu nie jest prawnie chroniony.

W ramach zaplanowanych robót budowlanych zostały wykonane:

  • Rewaloryzacja zieleni istniejącej, rekultywacja muraw parkowych i zasadzenie zieleni projektowej
  • Elementy architektury małej
  • Oświetlenie
  • Akcesoria dla ptaków
  • Akcesoria dla owadów


W ramach zadań budowlanych zostały przeprowadzone działania mające na celu rewaloryzację zieleni istniejącej oraz zasadzenie nowej. W zakres robót budowlanych weszły: odtworzenie układu komunikacyjnego sieci alejek i ścieżek parkowych, wykonanie ścieżek z kostki betonowej, wykonanie ścieżek żwirowo‐gliniastych stabilizowanych, odtworzenie istniejących schodów terenowych wraz z oporęczowaniem, wykonanie schodów z kostki betonowej, wykonanie systemu oświetlenia inteligentnego bazującego na oprawach zgodnie z zestawieniem, dostawa i montaż elementów małej architektury poprzez kotwienie do betonowych fundamentów, dostawa i montaż akcesoriów dla ptaków i owadów w wybranych lokalizacjach na terenie parku.

 

Polecamy w serwisie

informacja o dofinansowaniu z UE

Projekt "Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.