Kłodzko - www.klodzko.pl

Park Esperanto mieści się w centralnej części miasta dz. nr 66/4 AM‐1, przy głównej drodze wjazdowej wiodącej przez miasto, obejmuje 0,72 ha, (teren biologicznie czynny: 0,61 ha (84,72%)) i podlega ochronie konserwatorskiej.Opis stanu początkowego przed realizacją Projektu:

W obrębie tego parku wyróżniono dwie strefy: Ścieżek i Parkową. Strefa Ścieżek tworzy główny system przebiegów komunikacyjnych nawiązujący do dawnego założenia parkowego. W Centrum znajduje się kwietnik, w którym zostaną zasadzone rośliny ozdobne. Natomiast strefa Parkowa obejmuje niezróżnicowany teren muraw parkowych i zieleni wysokiej. Nowe nasadzenia drzew ograniczą uciążliwy wpływ ruchu kołowego, wzbogacą istniejący drzewostan i stworzą odpowiednie warunki dla rozwoju lokalnej flory i fauny oraz będą stanowić ochronę przed pyłem i hałasem. W obrębie parku rosną drzewa liściaste (o jednolitej strukturze wiekowej) – głównie klony, jesiony, modrzewy, robinie akacjowe, platany, a także brzozy, topole oraz inne rośliny o nieznacznym udziale –krzewy jałowcowe. Kondycja roślinności jest zła oraz średnia, wymaga ona wielu zabiegów sanitarno‐pielęgnacyjnych. Alejki asfaltowe, o średnim bądź złym stanie technicznym, są głównymi ciągami pieszymi i są zorientowane na północ/południe. Miejscowo są widoczne odsłonięcia dawnych, kamiennych dróg. W skład obecnej małej architektury wchodzą ławki z oparciem, kosze na śmieci, oraz słup ogłoszeniowy. Ich stan techniczny jest dobry oraz średni. Na terenie parku znajdują się oprawy parkowe (w średnim stanie technicznym). Cały park jest prawnie chroniony.


W ramach zaplanowanych robót budowlanych zostały wykonane:

  • Rewaloryzacja zieleni istniejącej, rekultywacja muraw parkowych i zasadzenie zieleni projektowej:
  • Nawierzchnia utwardzona
  • Elementy architektury małej
  • Oświetlenie


W ramach zadań budowlanych przeprowadzono działania mające na celu rewaloryzację zieleni istniejącej oraz zasadzenie nowej. W zakres robót budowlanych wcheszło: odtworzenie układu komunikacyjnego sieci alejek i ścieżek parkowych, wykonanie ścieżek i placu z kostki granitowej, wykonanie systemu oświetlenia inteligentnego bazującego na oprawach stylizowanych zgodnie z zestawieniem, dostawa i montaż elementów małej architektury poprzez kotwienie do betonowych fundamentów.

Polecamy w serwisie

informacja o dofinansowaniu z UE

Projekt "Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.