Kłodzko - www.klodzko.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 50 000,00 pln /netto/
w ramach realizowanego przez Gminę Miejską Kłodzko projektu pn. „Smart Kłodzko (SMAK)”
na opracowanie dokumentu Strategia Smart City Kłodzko
Projekt jest realizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

 

Zamawiający

Gmina Miejska Kłodzko
57-300 Kłodzko, Pl. B.Chrobrego1
tel. +48 074 865 46 00
fax: +48 074 867 40 62
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentu pn. Strategia Smart City Kłodzko zwanym dalej Strategią.

Strategia zawierać będzie minimum:
1. Wprowadzenia
2. Diagnozę sytuacji obejmującą zastosowanie w Kłodzku rozwiązań smart w zakresie:
a) inteligentnej gospodarki (smart economy)
b) inteligentnej mobilności (smart mobility)
c) inteligentnego środowiska (smart environment) –
d) ludzi (smart people)
e) inteligentnego życia (smart living)
f) inteligentnego współrządzenia (smart governance)

W diagnozie zostaną wykorzystane wskaźniki dot. normy ISO 37120
3. Analizy SWOT
4. Celu, priorytetu i działań
5. Systemu zarządzania i monitoringu
6. Założeń finansowania strategii.

Do obowiązku Wykonawcy należeć będzie również przeprowadzenie warsztatów problemowych dla interesariuszy- 1 dzień min. 4 h, konsultowania - diagnoza potrzeb- 1 dzień min. 4 h, warsztatów dla interesariuszy- współdecydowanie- 1 dzień min 4 h.

Zamawiający zapewni: salę szkoleniowo-warsztatową oraz catering dla uczestników warsztatów.

 

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Od IV kwartał 2019 r. do II kwartał 2020 r.
Opracowanie diagnozy sytuacji nie później niż do 15 grudnia 2019 r.
Opracowanie kompletnej strategii nie później niż do 31 maj 2020 r.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  • posiadają uprawnienia do występowania w obrocie prawnym, zgodnie z wymaganiami ustawowymi oraz dysponują niezbędna wiedzą i doświadczeniem, a także potencjałem ekonomicznym i technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
  • w okresie ostatnich 5 lat ( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) wykonali co najmniej jedną strategie rozwoju na rzecz jednostki / jednostek samorządu terytorialnego
 

MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

Oferty przyjmowane będą:

  • W formie pisemnej w siedzibie zamawiającego / Biuro Obsługi Ludności, Urząd Miasta w Kłodzku/ w formie pisemnej na formularzu oferty według załączonego wzoru
  • drogą e-mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin składania ofert do dnia od 09.10.2019 r. do 17.10.2019 r. do godz. 15:30.
Oferty złożone po tym terminie nie będą uwzględnione.
Złożenie oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia.

 

Warunki płatności:

Płatność miesięczna - Przelewem 14 dni od daty złożenia rachunku/faktury

 

KRYTERIA OCENY OFERT, WYBORU WYKONAWCY I SPOSÓB OBLICZENIA OFERTY
DODATKOWE INFORMACJE

1. O wyborze oferty decydować będą kryteria
a. Kryterium cena 70%)
b. Kryterium wykorzystanie w opracowanej przez Wykonawcę strategii wskaźników normy ISO 37120- 20%
c. Kryterium dysponowanie ekspertem biorącym udział w opracowaniu projektów na rzecz tworzenia Smart Citi – 10%
Wybór nastąpi w oparciu o cenę brutto. Cena ofertowa ma charakter ryczałtowy i powinna być tak skalkulowana aby obejmowała wszystkie niezbędne koszty wymagane do realizacji przedmiotu zamówienia.

 

Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy:
1. Oświadczenie potwierdzające, że w okresie ostatnich 5 lat ( a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie) wykonał co najmniej jedną strategie rozwoju na rzecz jednostki / jednostek samorządu terytorialnego,
2. Wersję elektroniczną (na płycie CD lub innym nośniku) opracowanej przez Wykonawcę strategii ze wskazaniem wskaźników normy ISO 37120,
3. Oświadczenie dot. dysponowania ekspertem, biorącym udział w opracowaniu projektów na rzecz tworzenia Smart Citi. Oświadczenie zawierać będzie co najmniej imię i nazwisko eksperta oraz informacje o jego wymaganym w zapytaniu doświadczeniu ,
4. Oświadczenie o braku powiązań ,
5. Ofertę na formularzu, który jest załącznikiem do niniejszego zapytania .

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji
1. Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone, na podstawie poniżej przedstawionych kryteriów oceny ofert:
a. Kryterium A – max 70 pkt.
Przy ocenie oferty w kryterium cena („C”) najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą cenę (brutto) za wykonanie przedmiotu zamówienia, pozostałe oferty uzyskają odpowiednio mniejszą liczbę punktów (po zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku - końcówki poniżej 0,005 pkt pomija się, a końcówki 0,005 pkt i wyższe zaokrągla się do 0,01 pkt) po przeliczeniu wg wzoru:
Cmin
„C” = ----------------------------- x 100 pkt x 90 %
Cbad gdzie:
Cmin - cena oferty z najniższą ceną (zł);
Cbad - cena oferty badanej (zł);
70% - waga kryterium „C”
b. Kryterium B – max 20 pkt.
Wykonawcy, którzy udowodnią, że wykorzystali w opracowanej przez siebie strategii wskaźniki normy ISO 37120 uzyskają 20 pkt.
c. Kryterium C - max 10 pkt.
Wykonawcy, którzy udowodnią, dysponowanie ekspertem biorącym udział w opracowaniu projektów na rzecz tworzenia Smart Citi uzyskają 10 pkt.

2. Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt. liczonych jako suma punktów przyznanych w kryterium A, B. C.
3. Za najwyżej ocenioną zostanie uznana oferta, która uzyskała najwyższą liczbę w oparciu o podane w niniejszym zapytaniu ofertowym kryteria oceny ofert.
4. Jeżeli dwie lub więcej ofert uzyska taka samą liczbę punktów. Zamawiający za najwyżej ocenioną uzna ofertę, która zawiera najniższa cenę
5. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli oferty, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, jeżeli zawierają one takie same ceny, do złożenia w określonym terminie ofert dodatkowych.
6. W przypadku powzięcia wątpliwości co do treści oferty, zamawiający może wezwać wykonawców do złożenia wyjaśnienia które nie mogą prowadzić do zmiany jej treści.
7. Zamawiający ma prawo odwołać postępowanie ofertowe bez podania przyczyny.
8. Pytania dotyczące przedmiotu zamówienia składać można drogą mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. l nie później niż do dnia 23.09.2019 r. do godz. 14.30.

Osoba odpowiedzialna – Aleksandra Gwizdowska- 74 865 46 53

 
Dokumenty do pobrania:
  • Załącznik nr 1 - Formularz oferty
  • Załącznik nr 2 - oświadczenie  rodo

Polecamy w serwisie

informacja o dofinansowaniu z UE

Projekt "Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.