Kłodzko - www.klodzko.pl

interreg

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 6 000,00 euro netto
realizowanego w ramach Projektu „Festiwal wrażeń” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej 2014 – 2020 Interreg V-A Republika Czeska – Polska

Organizacja akcji promocyjnej pt. „Dawno, dawno temu, czyli jak się żyło w średniowiecznym Kłodzku”

 

Zamawiający

Gmina Miejska Kłodzko
57-300 Kłodzko, Pl. B.Chrobrego1
tel. +48 074 865 46 00
fax: +48 074 867 40 62
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Tryb udzielenia zamowienia:

 • Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
 • Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności i równego traktowania Wykonawców,
 • Szacunkowa wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 6 000 euro netto.
 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji i przeprowadzeniu akcji promocyjnej/turystyki przygodowej pt. „Dawno, dawno temu, czyli jak się żyło w średniowiecznym Kłodzku” w sezonie turystycznym (lipiec - sierpień) w roku 2020 w ramach realizacji projektu pn. „Festiwal wrażeń”.

 • Oferent musi posiadać zasoby kadrowe umożliwiające przeprowadzenie akcji promocyjnej oraz doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć
 • Szczegółowy opis stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego
 

Terminy i miejsce realizacji:

 • Podziemna Trasa Turystyczna, ul. Czeska /obszar przed pawilonem wejściowym do Podziemnej Trasy Turystycznej/, Kłodzko
 • Termin realizacji: lipiec-sierpień 2020, wtorek, godz. 11.00-13.00
 

Sposób przygotowania oferty

 • Oferent powinien złożyć ofertę na formularzu załączonym do niniejszego postępowania – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
 • Oferta powinna zawierać cenę (z uwzględnieniem wszystkich wymienionych kosztów) za całość przedmiotu zamówienia.
 • Wszelkie zmiany lub poprawki w tekście oferty muszą być parafowane własnoręcznie przez oferenta.
 

Forma złożenia oferty

 • W formie pisemnej w Biurze Obsługi Ludności (pokój 101) Urząd Miasta w Kłodzku pl. Bolesława Chrobrego 1, 57-300 Kłodzko z dopiskiem Organizacja akcji promocyjnej pt. „Dawno, dawno temu, czyli jak się żyło w średniowiecznym Kłodzku”
 • pocztą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w tytule maila należy wpisać Organizacja akcji promocyjnej pt. „Dawno, dawno temu, czyli jak się żyło w średniowiecznym Kłodzku” (zeskanowana oferta)
 

Warunki płatności:

Płatność miesięczna - Przelewem 14 dni od daty złożenia rachunku/faktury

 

Rodzaje kryteriów oraz opis kryteriów przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia (wagi) tych kryteriów i sposobu oceny ofert

W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Wykonawcę Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionego kryterium oceny ofert.

Kryterium: Cena ofertowa
Waga (%): 100,00%

Sposób oceny ofert
100% - cena brutto - skala 0-100 pkt, zgodnie z zasadą, że oferta najkorzystniejsza otrzymuje 100 pkt, pozostałe - wyliczenie proporcjonalne według wzoru P=On/Ob x % x 100 (P – punkty, On – oferta najkorzystniejsza, Ob – oferta badana)

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów w przyjętym kryterium.

 

Termin składania ofert

24.01.2020 r. do godz. 15.30
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

 

Dodatkowe informacje

 • Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do pozostawienia niniejszego zapytania bez rozstrzygnięcia.
 • Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania bez podania przyczyny. W przypadku unieważnienia postępowania, Zamawiający nie ponosi kosztów postępowania.
 • W toku badania i oceny ofert Zamawiający może oczekiwać od Oferenta wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert, oraz ich uzupełnienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia rozmów z wybranymi oferentami w kwestiach złożonej przez nich oferty.
 • Osoba do kontaktu: Artur Tarka, Tel. 74 865 46 28, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 
Dokumenty do pobrania:
 • Załącznik nr 1 - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 • Załącznik nr 2 - Formularz oferty

Polecamy w serwisie

informacja o dofinansowaniu z UE

Projekt "Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.