Kłodzko - www.klodzko.pl

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówienia publicznego o wartości szacunkowej  poniżej 6 000 euro /netto/ w ramach realizowanego przez Gminę Miejską Kłodzko projektu pn. „Smart Kłodzko (SMAK)” na wykonanie strony internetowej projektu
Projekt jest realizowany przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

 

Zamawiający

Gmina Miejska Kłodzko
57-300 Kłodzko, Pl. B.Chrobrego1
tel. +48 074 865 46 00
fax: +48 074 867 40 62
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIENIA CPV:

CPV – 72413000-8 - usługi w zakresie projektowania stron WWW

 

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa – wykonanie strony internetowej projektu w ramach projektu „Smart Kłodzko (Smak), a w szczególności wykonanie serwisu internetowego www.smartcity.klodzko.pl  w oparciu o system zarządzania treścią (CMS). Teksty, fotografie oraz inne materiały niezbędne do wykonania usługi przekazane zostaną przez Zamawiającego po wyborze najkorzystniejszej oferty.

Wymogi techniczne dotyczące strony

Wymagana jest konstrukcja strony internetowej w oparciu o system zarządzania treścią (CMS - Content Management System) w pełni zarządzana przez panel administracyjny;

Serwis nie może wymagać do poprawnego działania jakichkolwiek dodatkowych wtyczek lub dodatkowego oprogramowania instalowanego samodzielnie przez użytkownika w przeglądarce internetowej.

Serwis www musi być zaprojektowany i wykonany zgodnie z zasadami „responsive Web design” tj. w sposób pozwalający na wygodne korzystanie zarówno na komputerach stacjonarnych jak i urządzeniach mobilnych typu laptop, tablet oraz smartfon.

Technologia wykonania strony powinna pozwalać na rozbudowę strony (brak ograniczeń ilości podstron) oraz na podłączenie do niej dodatkowych modułów w przyszłości. Strona powinna poprawnie działać i pozwalać na jej edycję we wszystkich popularnych przeglądarkach.

Użytkowanie strony nie może pociągać za sobą konieczności zakupu lub też posiadania przez użytkowników końcowych licencji na oprogramowanie specjalistyczne.

Strona internetowa ma umożliwiać łatwą aktualizację i możliwość uzupełniania danych przez Zamawiającego.

Strona musi spełniać wymogi bezpieczeństwa uniemożliwiając ingerencję w jej treść osób nieupoważnionych.

System Zarządzania Treścią musi być wyposażony w polski system graficznej edycji treści stron internetowych umożliwiający wygodną edycję tekstów, elementów graficznych, wstawianie i formatowanie tabel, kontrolę linków do stron wewnętrznych, kontrolę nad strukturą serwisu podczas tworzenia stron www. Każda strona edytowana może zawierać moduły edytowane przy pomocy „tradycyjnych” formularzy.

CMS musi umożliwiać m.in. samodzielne:

 • dodawanie, edytowanie, usuwanie całych podstron,
 • zamieszczanie, usuwanie zdjęć,
 • dodawanie, edytowanie, usuwanie tekstów,
 • zamieszczanie, usuwanie plików do pobrania.


Strona powinna spełniać minimalne wymagania dot. jej funkcjonalności i posiadać co najmniej:

 • menu główne z możliwością samodzielnego stworzenia nieograniczonej ilości kategorii głównych i podkategorii
 • zakładkę "aktualności" (wyświetlanie treści skróconych i treści pełnych, możliwość dodawania nieograniczonej ilości plików do pobrania)
 • wyszukiwarkę treści strony z dynamicznym systemem podpowiedzi
 

TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS) – 30.09.2019

 

MIEJSCE, TERMIN I SPOSÓB ZŁOŻENIA OFERTY

Oferty przyjmowane będą:

 • W formie pisemnej w siedzibie zamawiającego / Biuro Obsługi Ludności, Urząd Miasta w Kłodzku/ w formie pisemnej na formularzu oferty według załączonego wzoru
 • drogą e-mailową na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Termin składania ofert do dnia 27 sierpnia 2019 roku do godz. 15:30.
Oferty złożone po tym terminie nie będą uwzględnione.
Złożenie oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem zamówienia.

 

Warunki płatności:

Płatność miesięczna - Przelewem 14 dni od daty złożenia rachunku/faktury

 

Rodzaje kryteriów oraz opis kryteriów przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia (wagi) tych kryteriów i sposobu oceny ofert

W przypadku złożenia ofert przez więcej niż jednego Wykonawcę Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie poniżej przedstawionego kryterium oceny ofert.

Kryterium: Cena ofertowa
Waga (%): 100,00%

Sposób oceny ofert
100% - cena brutto - skala 0-100 pkt, zgodnie z zasadą, że oferta najkorzystniejsza otrzymuje 100 pkt, pozostałe - wyliczenie proporcjonalne według wzoru P=On/Ob x % x 100 (P – punkty, On – oferta najkorzystniejsza, Ob – oferta badana)

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów w przyjętym kryterium.

 

Termin składania ofert

24.01.2019 r. do godz. 15.30
Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane

 

Dodatkowe informacje

 • W  toku  badania  i  oceny oferty, Zamawiający może zażądać od Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 • Zamawiający zastrzega możliwość negocjowania ceny z Oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę w przypadku, gdy wartość oferty przewyższa kwotę środków przeznaczonych na zamówienie zgodnie z budżetem Projektu.
 • Zamawiający ma prawo odwołać postępowanie ofertowe bez podania przyczyny.
 • Pytania  dotyczące  przedmiotu  zamówienia  składać  można  drogą  mailową  na  adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. l nie później niż do dnia 27.08.2019 r. do godz. 14.30.
 • Osoba odpowiedzialna  – Aleksandra Gwizdowska- 74 865 46 53
 
Dokumenty do pobrania:
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty
 • Załącznik nr 2 - oświadczenie  rodo

Polecamy w serwisie

informacja o dofinansowaniu z UE

Projekt "Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.