Kłodzko - www.klodzko.pl

W ZWIĄZKU Z USTAWĄ O PRZEKSZTAŁCENIU PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW ZABUDOWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE W PRAWO WŁASNOŚCI TYCH GRUNTÓW

Burmistrz Miasta Kłodzka uprzejmie informuje, że z mocy prawa na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2018 r. poz. 1716, ze zm.) z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności.

Przekształcenie to dotyczy również budynków mieszkalnych, w których znajdują się lokale niemieszkalne (użytkowe), lub w przypadku, gdy prawo do lokalu przysługuje przedsiębiorcy, lub gdy w jakimkolwiek lokalu (mieszkalnym lub niemieszkalnym) prowadzona jest działalność gospodarcza.

Przez grunty zabudowane na cele mieszkaniowe należy rozumieć nieruchomości zabudowane wyłącznie budynkami:
1) mieszkalnymi jednorodzinnymi lub
2) mieszkalnymi wielorodzinnymi, w których co najmniej połowę liczby lokali stanowią lokale mieszkalne, lub
3) o których mowa w pkt 1 lub 2, wraz z budynkami gospodarczymi, garażami, innymi obiektami budowlanymi lub urządzeniami budowlanymi, umożliwiającymi prawidłowe i racjonalne korzystanie z budynków mieszkalnych.

Z tytułu przekształcenia nowy właściciel gruntu ponosi na rzecz Gminy Miejskiej Kłodzko opłatę w wysokości równej opłacie rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu przekształcenia. Zgodnie z ustawą opłata jest wnoszona przez okres 20 lat, licząc od dnia przekształcenia.

Mając na uwadze fakt, iż jest to preferencyjna forma nabycia prawa własności nieruchomości, dotychczasowy użytkownik wieczysty uzyskuje własność gruntu za cenę niższą niż cena rynkowa zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 wobec osób będących przedsiębiorcami przepisy ww. ustawy stosuje się z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej.

W myśl prawa unijnego przedsiębiorcą jest każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, niezależnie od formy organizacyjnej i prawnej. Działalnością gospodarczą jest każde oferowanie towaru lub usługi na rynku. Przedsiębiorcą może być zarówno osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą jak i spółka prawa handlowego, organizacja non-profit, stowarzyszenie, instytucja kulturalna oraz wszelkie inne, jeśli prowadzą działalność gospodarczą. Wynajmowanie, wydzierżawianie itp. nieruchomości bądź lokali jest ró4)nież działalnością gospodarczą w rozumieniu prawa unijnego (nawet w pojedynczych przypadkach).

Udzielenie pomocy publicznej wymaga spełnienia warunków udzielenia pomocy de minimis, określonych w szczególności w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.Urz.UE L 352 z 24.12.2013, str. 1). Przedsiębiorca będzie musiał złożyć organowi wystawiającemu zaświadczenie, wniosek o udzielenie pomoce de minimis.

W przypadku gdy nastąpi przekroczenie limitu pomocy de minimis stosuje się dopłatę do wysokości wartości rynkowej nieruchomości określonej na dzień przekształcenia. Wysokość dopłaty ustalana jest z urzędu w drodze decyzji. Koszty operatu szacunkowego ponosi zobowiązany do dopłaty (przedsiębiorca).

W art. 7 ust. 6a ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów przewidziano możliwość, że „Właściciel gruntu będący przedsiębiorcą, w odniesieniu do nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646, 1479, 1629, 1633 i 2212), z uwzględnieniem art. 14, może w terminie 3 miesięcy od dnia przekształcenia złożyć właściwemu organowi oświadczenie o zamiarze wnoszenia opłaty przez okres:
1) 99 lat, licząc od dnia przekształcenia - jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w ust. 2, wynosi 1% albo
2) 50 lat, licząc od dnia przekształcenia - jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w ust. 2, wynosi 2%, albo
3) 33 lat, licząc od dnia przekształcenia - jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w ust. 2, wynosi 3%, albo
4) w którym suma opłat nie przekroczy wartości rynkowej nieruchomości stanowiącej podstawę ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w ust. 2 - jeżeli stawka procentowa opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, o której mowa w ust. 2, jest wyższa niż 3%.”

Składając oświadczenie, o którym mowa powyżej należy uznać, iż przedsiębiorca ponosi pełną odpłatność za uzyskanie prawa własności i nie korzysta z pomocy publicznej.

Zgodnie z ustawą powyższe oświadczenie winno być złożone w terminie 3 miesięcy od dnia przekształcenia tj. do 31 marca 2019 r.

Polecamy w serwisie

informacja o dofinansowaniu z UE

Projekt "Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.