Kłodzko - www.klodzko.pl

W związku z wejściem w życie z dniem 31 sierpnia 2023 r. ustawy z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa, ustawy o gospodarce nieruchomościami, ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2023 r. poz. 1463), którą dokonano nowelizacji m.in. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2019 r. poz. 1314, ze zm.) niniejszym informuję, że zgodnie z wprowadzonym art. 7a

Żądanie (wniosek) o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości może zostać zgłoszone do dnia 31 grudnia 2025 r.
Po tym terminie roszczenie o przekształcenie wygasa.

Niniejszym przypominam, że na podstawie ww. ustawy „Osoby fizyczne będące w dniu 13 października 2005 r. użytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod zabudowę na cele mieszkaniowe lub pod zabudowę garażami oraz nieruchomości rolnych mogą wystąpić z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego tych nieruchomości w prawo własności. Przez nieruchomość rolną rozumie się nieruchomość rolną w rozumieniu Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem nieruchomości przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na cele inne niż rolne.
Z żądaniem przekształcenia mogą również wystąpić osoby fizyczne będące następcami prawnymi osób. W przypadku współużytkowania wieczystego z żądaniem przekształcenia występują wszyscy współużytkownicy wieczyści.
Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności następuje na podstawie decyzji administracyjnej wydawanej przez właściwy organ tj. Burmistrza Miasta Kłodzka.
Osoba, na rzecz której zostanie przekształcone prawo użytkowania wieczystego jest obowiązana do uiszczenia dotychczasowemu właścicielowi (Gminie Miejskiej Kłodzko) opłaty z tytułu tego przekształcenia, która ustalana jest jako różnica wartości nieruchomości gruntowej i wartości prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości na podstawie operatów szacunkowych sporządzanych przez uprawnionych rzeczoznawców majątkowych.
W odniesieniu do nieruchomości wykorzystywanej do prowadzenia działalności gospodarczej przepisy ustawy stosuje się z uwzględnieniem przepisów o pomocy publicznej. Udzielenie pomocy publicznej wymaga spełnienia warunków udzielenia pomocy de minimis określonych we właściwych przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących pomocy de minimis.

 

do pobrania:

Polecamy w serwisie

informacja o dofinansowaniu z UE

Projekt "Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.