Kłodzko - www.klodzko.pl

ZARZĄDZENIE NR 332.0050.2023 BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia postępowania dotyczącego rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania uzależnień w 2024 pn. „Zwiększanie dostępności terapeutycznej, informacyjnej oraz edukacyjno-profilaktycznej dla osób uzależnionych, współuzależnionych, bezdomnych osób uzależnionych na terenie Kłodzka w roku 2024” w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2023 poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2023 poz. 571 z późn. zm.), zarządzam, co następuje:

paragraf 1
Powołuję komisję konkursową w składzie:
1. Pan Sebastian Nowak – przewodniczący komisji, Zastępca Burmistrza Miasta Kłodzka,
2. Pan Krzysztof Oktawiec – zastępca przewodniczącego komisji, Sekretarz Gminy Miejskiej Kłodzko,
3. Pani Dorota Krężlewicz - Skrobot – sekretarz komisji, Pełnomocnik Burmistrza ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień,
4. Pani Ewa Chmiel – członek komisji, Wydział Spraw Społecznych.

paragraf 2
1. Zadaniem komisji jest zaopiniowanie ofert w trybie i przy uwzględnieniu kryteriów określonych w ogłoszeniu Burmistrza Miasta Kłodzka.
2. Komisja pracuje w oparciu o ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2023 poz. 571 z późn. zm.).

paragraf 3
1. Komisja rozpoczyna pracę z dniem powołania.
2. W przypadku nieobecności przewodniczącego pracami komisji kieruje zastępca przewodniczącego komisji.
3. Komisja rozwiązuje się po rozstrzygnięciu konkursu ofert.

paragraf 4
Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu komisji.

Polecamy w serwisie

informacja o dofinansowaniu z UE

Projekt "Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko

Drogi czytelniku, w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe które pozostawiasz podczas korzystania ze strony klodzko.pl. Dokładne informacje na ten temat oraz na temat plików cookie znajdziesz w klauzuli informacyjnej. Klikając przycisk „OK” lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies. Wyrażenie zgody jest dobrowolne!