Kłodzko - www.klodzko.pl

DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA (DIP), pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej FEDS 2021-2027ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przeprowadzany w sposób konkurencyjny w ramach programu Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027

Priorytet 9 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów górniczych na Dolnym Śląsku

Działanie 9.5 Transformacja środowiskowa

Typ projektów: 9.5.A Renowacja zwiększająca efektywność energetyczną istniejących budynków mieszkalnych (subregion wałbrzyski)

Nabór nr FEDS.09.05-IP.01-033/23


Na co można otrzymać dofinansowanie?

Projekty składane w odpowiedzi na niniejszy nabór muszą przyczyniać się do realizacji celów FEDS 2021-2027, w szczególności muszą wpisywać się w realizację celu szczegółowego wymienionego w pkt 2 Postanowienia ogólne Regulaminu.
Projekty wspierane w konkursie muszą wpisywać się w cel środowiskowy transformacji subregionu wałbrzyskiego zawarty w Programie FEDS 2021-2027 oraz w TPST, który brzmi:
Zapewnienie spójnej, zintegrowanej transportowo, atrakcyjnej, wysokiej jakości przestrzeni dla mieszkańców przy poszanowaniu zasobów środowiska.
W niniejszym naborze brak jest możliwości wsparcia projektów grantowych oraz realizowanych w formule PPP.
Zgodnie z SZOP celem projektu musi być gruntowna termomodernizacja budynków mieszkalnych obejmująca swym zakresem co najmniej następujące prace termomodernizacyjne rozumiane jako:


Obligatoryjnie:

 • ocieplenie przegród (ścian i/lub stropów i/lub dachów); i/lub
 • wymianę okien i/lub drzwi; i/lub
 • modernizację systemu wentylacji

Fakultatywnie:

 • wymianę źródeł ciepła i instalacją urządzeń OZE (wraz z systemami zarządzania i magazynowania energii na potrzeby danego źródła OZE) lub
 • wymianę/modernizację inst. CO i CWU; lub
 • podłączenie do sieci ciepłowniczo/chłodniczej (w przypadku, gdy projekt objęty jest pomocą publiczną możliwe jest połączenie tylko z efektywnym energetycznie systemem ciepłowniczym lub chłodniczym (efektywny energetycznie system ciepłowniczy i
 • chłodniczy – oznacza system ogrzewania lokalnego lub chłodzenia lokalnego zdefiniowany w art. 2 pkt. 41 dyrektywy 2012/27/UE) oraz powiązanymi z nim urządzeniami).

Wszystkie ww. elementy zakresu termomodernizacji muszą być wskazane w audycie energetycznym.

 

Termin, od którego można składać wnioski

31 sierpnia 2023 r.


Termin, do którego można składać wnioski

17 października 2023 r.


Kto może składać wnioski?

O dofinansowanie w ramach naboru ubiegać się mogą:

 • Jednostki Samorządu Terytorialnego (w tym związki i stowarzyszenia JST),
 • jednostki organizacyjne działające w imieniu JST,
 • podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych JST,
 • organizacje pozarządowe,
 • wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe,
 • TBS

realizujące projekt na obszarze subregionu wałbrzyskiego (powiaty: dzierżoniowski, kłodzki, świdnicki, wałbrzyski, ząbkowicki, miasto Wałbrzych).


Sposób składania wniosków o dofinansowanie:

Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej w CST2021 – aplikacji WOD2021, pod adresem https://wod.cst2021.gov.pl/


Wniosek i instrukcja wypełniania wniosku o dofinasowanie:

Formularz wniosku o dofinansowanie projektu będzie udostępniony w dniu rozpoczęcia naboru w dedykowanej aplikacji WOD2021 dostępnej pod adresem https://wod.cst2021.gov.pl/

 

więcej informacji na stronie rpo.dolnyslask.pl

Polecamy w serwisie

informacja o dofinansowaniu z UE

Projekt "Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.