Kłodzko - www.klodzko.pl

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA KŁODZKA o przystąpieniu do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Janusza Kusocińskiego, Bohaterów Getta, Tadeusza Kościuszki, kanału Młynówka oraz ulicy Gustawa Morcinka w Kłodzku” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Kłodzku uchwały Nr XXXIII/310/2021 z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego w rejonie ulic Janusza Kusocińskiego, Bohaterów Getta Tadeusza Kościuszki, kanału Młynówka, oraz ulicy Gustawa Morcinka w Kłodzku”.

Usytuowanie obszaru objętego wyżej określonym planem miejscowym wskazano na mapie topograficznej w skali 1:10 000 (załącznik do uchwały), która została wywieszona wraz z niniejszym ogłoszeniem na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w Kłodzku oraz umieszczona na stronie internetowej urzędu: http://www.um.bip.klodzko.pl/

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego. Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Miasta w Kłodzku, pl. Bolesława Chrobrego 1, 57-300 Kłodzko, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 listopada 2022 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Formularz wniosku jest dostępny w Biurze Obsługi Ludności (parter budynku ratusza) lub na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta w Kłodzku pod adresem http://www.um.bip.klodzko.pl/ w zakładce: Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

Na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1, art. 46 ust. 1 i art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W związku z art. 39 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy zawiadamiam, że każdy może złożyć uwagi i wnioski w zakresie ochrony środowiska. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta Kłodzka. Wnioski i uwagi mogą być wnoszone w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Miasta w Kłodzku, Pl. Bolesława Chrobrego 1, 57-300 Kłodzko, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga lub wniosek dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 listopada 2022 r.

Administratorem przetwarzanych danych osobowych na postawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.) jest Burmistrz Miasta Kłodzka, Pl. Bolesława Chrobrego 1, 57-300 Kłodzko.

Udział w postępowaniu wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych osób składających wnioski do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz prognozy oddziaływania na środowisko na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (DZ.U. UE. L 119 z 04.05.2016, str. 1 oraz Dz. U. UE. L127 z 23.08.2018, str.2) oraz w zakresie wynikającym z ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn. zm.), a także ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.). Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd Miasta w Kłodzku można uzyskać na stronie www.um.bip.klodzko.pl w zakładce „Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych w Urzędzie Miasta - Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego na podstawie obowiązujących przepisów prawa , zawartych umów i udzielonej zgody”.

 

do pobrania:

Polecamy w serwisie

informacja o dofinansowaniu z UE

Projekt "Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.