Kłodzko - www.klodzko.pl

w dniu 27 czerwca 2024 r. o godz. 13:00 w Sali Rajców Urzędu Miasta w Kłodzku odbędą się obrady III sesji Rady Miejskiej w Kłodzku.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie III sesji Rady Miejskiej w Kłodzku.
2. Stwierdzenie ważności sesji.
3. Wybór sekretarza sesji.
4. Przyjęcie protokołu z obrad II sesji Rady Miejskiej w Kłodzku.
5. Sprawozdanie Burmistrza Miasta Kłodzka z pracy między sesjami.
6. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Miejskiej Kłodzko z organizacjami pozarządowymi w roku 2023.
7. Raport o Stanie Gminy Miejskiej Kłodzko za 2023 rok:
a) Debata nad Raportem o Stanie Gminy Miejskiej Kłodzko za 2023 rok.
b) Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kłodzka wotum zaufania, druk nr 30.
8. Rozpatrzenie:
a) sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko za 2023 rok,
b) sprawozdania finansowego Gminy Miejskiej Kłodzko za 2023 rok,
c) sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,
d) informacji o stanie mienia Gminy Miejskiej Kłodzko,
e) opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu gminy za 2023 rok,
f) opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Kłodzku w sprawie wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko za 2023 rok oraz wniosku o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Miasta Kłodzka,
g) opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Kłodzka.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023 Muzeum Ziemi Kłodzkiej w Kłodzku, druk nr 26.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023 Kłodzkiego Ośrodka Kultury w Kłodzku, druk nr 27.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2023 Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kłodzku, druk nr 28.
12. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko za 2023 rok, druk nr 25.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Kłodzka absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko za 2023 rok, druk nr 31.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2024-2034, druk nr 39.
15. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Miejskiej Kłodzko na 2024 rok, druk nr 40.
16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, druk nr 36.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis na wspieranie zagospodarowania obiektu kulturowo-przyrodniczego Twierdzy Głównej i Fortu Owcza Góra, druk nr 37.
18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie oraz niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Miejskiej Kłodzko lub jej jednostkom organizacyjnym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielania tych ulg, druk nr 38.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr LIII/400/2018 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miejską Kłodzko, druk nr 32.
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kłodzko, druk nr 24.
21. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, z dotychczasowym dzierżawcą, druk nr 23.
22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, z dotychczasowym dzierżawcą, druk nr 29.
23. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, z dotychczasowym dzierżawcą, druk nr 33.
24. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, z dotychczasowym dzierżawcą, druk nr 34.
25. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania ławnika, druk nr 35.
26. Interpelacje i zapytania radnych.
27. Wnioski i oświadczenia radnych.
28. Sprawy różne.
29. Zakończenie sesji.

Polecamy w serwisie

informacja o dofinansowaniu z UE

Projekt "Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.