Kłodzko - www.klodzko.pl

Konsultacje społeczne „Programu współpracy Gminy Miejskiej Kłodzko z organizacjami pozarządowymi na rok 2021” odbyły się w oparciu o Uchwałę Nr LVIII/588/2010 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 28 października 2010 roku w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Przebieg konsultacji:
Konsultacje projektu „Rocznego Programu współpracy Gminy Miejskiej Kłodzko z organizacjami pozarządowymi na rok 2021” zostały przeprowadzone w terminie od 23 września 2020 r. do 14 października 2020 r.

Propozycje/uwagi do projektu programu organizacje pozarządowe z terenu Gminy Miejskiej Kłodzko, mogły składać drogą elektroniczną bądź na piśmie składając bezpośrednio w Urzędzie Miasta w Kłodzku, za pośrednictwem formularza konsultacyjnego zamieszczonego w BIP Urzędu Miasta w Kłodzku, na stronie internetowej miasta Kłodzka w zakładce „Organizacje pozarządowe” oraz wywieszone w siedzibie Urzędu.

 

Do pobrania: Protokół z przebiegu konsultacji (format: .pdf, rozmiar: 196.21 KB

 

Protokół z przebiegu konsultacji społecznych Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Kłodzko z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok

Termin konsultacji: od 23 września 2020 r. do 14 października 2020 r.

Przedmiotem konsultacji był: „Roczny program współpracy Gminy Miejskiej Kłodzko z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok"

Konsultacje przeprowadzone zostały w celu poznania opinii w sprawie poddanej konsultacji.

Konsultacje przeprowadzono w formie pisemnej poprzez przyjmowanie uwag i wniosków do projektu „Rocznego programu współpracy Gminy Miejskiej Kłodzko z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok”, który został opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej miasta Kłodzka oraz umieszczony na tablicy ogłoszeniowej Urzędu Miasta w Kłodzku.

W wyznaczonym terminie żadna z organizacji pozarządowych nie zgłosiła uwag i opinii dotyczących projektu „Rocznego Programu współpracy Gminy Miejskiej Kłodzko z organizacjami pozarządowymi na rok 2021”

Polecamy w serwisie

informacja o dofinansowaniu z UE

Projekt "Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.