Kłodzko - www.klodzko.pl

informacja - zmiana systemu odbioru odpadów komunalnych

Informujemy, że od dnia 1 stycznia 2021 roku ulega zmianie system odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko.

OD TEGO DNIA ODPADY KOMUNALNE Z TERENU NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁYCH NIE BĘDĄ ODBIERANE PRZEZ WYKONAWCĘ WYŁONIONEGO PRZEZ GMINĘ MIEJSKĄ KŁODZKO W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. Podstawę prawną stanowi uchwała nr XX/159/2020 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXVIII/306/2012 Rady Miejskiej w Kłodzku w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz.Urz. Woj. Doln. z 2020 r. poz. 4297).

Wyłączenie właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z jednolitego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi będzie skutkowało KONIECZNOŚCIĄ ZAWARCIA PRZEZ TE PODMIOTY INDYWIDUALNEJ UMOWY Z PRZEDSIĘBIORCĄ PROWADZĄCYM DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH, wpisanym do rejestru działalności regulowanej, który prowadzi burmistrz miasta kłodzka. Lista podmiotów jest zamieszczona na stronie www.um.bip.klodzko.pl w zakładce Utrzymanie czystości i porządku w gminie/WYKAZ PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCIELI NIERUCHOMOŚCI NA TERENIE GMINY MIEJSKIEJ KŁODZKO.

OBOWIĄZEK ZAWARCIA UMOWY DOTYCZYĆ BĘDZIE WSZYSTKICH NIERUCHOMOŚCI SŁUŻĄCYCH INNYM CELOM NIŻ MIESZKANIOWE np. budynki administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej, socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, turystyki, hoteli, budynków koszarowych, ogrodów działkowych, targowisk, jednostek wojskowych, jednostek zakładów karnych itp.).

Powyższy obowiązek NIE DOTYCZY NIERUCHOMOŚCI MIESZANYCH tj. nieruchomości w części służących celom mieszkaniowym oraz w części służących celom innym niż mieszkaniowe (j.w). Przykładem nieruchomości mieszanych są budynki wielolokalowe, w których znajdują się zarówno lokal/e zamieszkałe oraz lokal/e niezamieszkałe.

Właściciel nieruchomości niezamieszkałej zobowiązany jest nadal przestrzegać przepisów wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) oraz zasad określonych w uchwale nr XX/157/2020 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Kłodzko, w zakresie postępowania z odpadami komunalnymi powstającymi na terenie jego nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2020 r. poz. 4028).

Informujemy, że wypełnianie obowiązku pozbywania się zebranych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości niezamieszkałych będzie podlegać kontroli Burmistrza Miasta Kłodzka.

Jednocześnie przypominamy o konieczności niezwłocznego uregulowania wszelkich zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wynikającymi z dotychczas złożonych deklaracji.

Polecamy w serwisie

informacja o dofinansowaniu z UE

Projekt "Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.