Kłodzko - www.klodzko.pl

W związku z otrzymywanymi zgłoszeniami różnych instytucji publicznych o braku oznakowania nieruchomości / budynków numerami porządkowymi oraz o braku oddawczych skrzynek pocztowych przeznaczonych do pozostawiania korespondencji np. doręczanych przez listonoszy lub innych operatorów pocztowych, bądź kurierów itd. - Burmistrz Miasta Kłodzka uprzejmie przypomina, że na podstawie:

 

Art. 47b ustawy z dnia z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 725, ze zm.)

1.     Właściciele nieruchomości zabudowanych lub inne podmioty uwidocznione w ewidencji gruntów i budynków, które takimi nieruchomościami władają, mają obowiązek umieszczenia w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczki z numerem porządkowym w terminie 30 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o ustaleniu tego numeru.

2.     Na tabliczce, o której mowa w ust. 1, oprócz numeru porządkowego zamieszcza się również nazwę ulicy lub placu, a w miejscowościach bez ulic lub placów albo posiadających ulice lub place bez nazw - nazwę miejscowości.

3.     Organy jednostek samorządu terytorialnego, w drodze uchwały, mogą wprowadzić obowiązek umieszczania na tabliczce, o której mowa w ust. 1, nazwy miejscowości lub nazwy dzielnicy, osiedla, zespołu urbanistycznego.

4.     W przypadku gdy budynek położony jest w głębi ogrodzonej nieruchomości, tabliczkę z numerem porządkowym umieszcza się również na ogrodzeniu.

Art. 34 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2010 r., Nr 76, poz. 489, ze zm.), która weszła w życie z dniem 7 czerwca 2010 r. „Dotychczasowe tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, niespełniające wymogów wynikających z art. 47b ust. 1 i 2 ustawy zmienionej w art. 23 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, zachowują ważność przez okres 3 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, jeżeli umieszczony na nich numer porządkowy jest zgodny z ewidencją miejscowości, ulic i adresów.”

Art.  64 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 821, ze zm.)

§ 1 - Kto, będąc właścicielem, administratorem, dozorcą lub użytkownikiem nieruchomości, nie dopełnia obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu albo utrzymania w należytym stanie tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości, nazwą ulicy lub placu albo miejscowości, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

§ 2 - Tej samej karze podlega, kto nie dopełnia obowiązku oświetlenia tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości.

 

Prawidłowe oznakowanie nieruchomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu numeru porządkowego ma istotne znaczenie dla usprawnienia działań wszystkich podmiotów, dla których możliwość zidentyfikowania budynków jest niezwykle ważna dla ratowania życia i zdrowia oraz zapewnienia bezpieczeństwa obywateli. 

 

Zgodnie z ustawą z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2188, ze zm.)

Art. 40

1.       Właściciel lub współwłaściciele:

1) nieruchomości gruntowych, na których znajduje się budynek mieszkalny,

2) budynku mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość

- są obowiązani umieścić oddawczą skrzynkę pocztową spełniającą wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 5.

2.       Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, jest realizowany:

1) w budynkach jednorodzinnych - przez umieszczenie oddawczej skrzynki pocztowej przed drzwiami wejściowymi do budynku lub w ogólnie dostępnej części nieruchomości;

2) w budynkach wielorodzinnych, w których wyodrębnione są co najmniej 3 lokale - przez umieszczenie w ogólnie dostępnej części nieruchomości zestawu oddawczych skrzynek pocztowych w liczbie odpowiadającej liczbie samodzielnych lokali mieszkalnych oraz lokali o innym przeznaczeniu, jeżeli posiadają osobny adres.

3.       Operator wyznaczony ma prawo instalowania i użytkowania na obszarach wiejskich lub obszarach o rozproszonej zabudowie własnych oddawczych skrzynek pocztowych, po uzgodnieniu z właściwym wójtem (burmistrzem, prezydentem miasta), na warunkach uzgodnionych z właścicielem, użytkownikiem wieczystym lub posiadaczem samoistnym nieruchomości.

4.       Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku zainstalowania przez operatora wyznaczonego własnych oddawczych skrzynek pocztowych zgodnie z ust. 3.

5.       Minister właściwy do spraw łączności w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa określi, w drodze rozporządzenia, wymagania, jakim powinny odpowiadać oddawcze skrzynki pocztowe oraz ich usytuowanie, jak również warunki dostępu dla operatorów pocztowych, mając na uwadze zapewnienie:

1) bezpieczeństwa obrotu pocztowego;

2) dostępu do oddawczych skrzynek pocztowych dla operatorów pocztowych.

Art. 127

1.       Karze pieniężnej podlega, kto nie realizuje obowiązku umieszczenia oddawczej skrzynki pocztowej albo umieszcza oddawczą skrzynkę pocztową niespełniającą wymogów, o których mowa w art. 40.

2.       Karę pieniężną wymierza się po przeprowadzeniu kontroli wszczętej na podstawie zawiadomienia o naruszeniu obowiązków, o których mowa w ust. 1.

3.       Wysokość kary pieniężnej wynosi od 50 złotych do 10 000 złotych. Ustalając wysokość kary pieniężnej, Prezes UKE bierze pod uwagę stopień szkodliwości czynu.

4.       Prezes UKE może odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli stopień szkodliwości czynu jest znikomy, a podmiot zaprzestał naruszania prawa lub zrealizował obowiązek.

 

Najważniejsze wymogi dotyczące skrzynek na listy:

skrzynka pocztowa powinna zapewniać ochronę przesyłek listowych przed kradzieżą, złymi warunkami atmosferycznymi, a także zabezpieczać poufność elementy konstrukcyjne skrzynki dostępne przy doręczaniu i wyjmowaniu przesyłek listowych muszą być pozbawione ostrych krawędzi wielkość skrzynki powinna umożliwiać umieszczenie w niej przesyłki listowej opakowanej w kopertę o wymiarach 229 mm x 324 mm pojemność skrzynki musi umożliwiać umieszczenie w niej przesyłek listowych o łącznej grubości co najmniej 60 mm konstrukcja otworu wrzutowego skrzynki powinna zabezpieczać przesyłki listowe przed wyjęciem ich przez ten otwór
Dodatkowo skrzynkę:

oznacza się cyframi arabskimi, zgodnie z numeracją porządkową nieruchomości instaluje się w sposób trwały nie niżej niż 700 mm, mierząc od podłoża do dolnej krawędzi skrzynki, i nie wyżej niż 1600 mm, mierząc od podłoża do górnej krawędzi ostatniej skrzynki umieszcza się w miejscu dostępnym dla adresatów i operatorów pocztowych.
 

Każdy  otrzymuje na adres domowy przeróżne przesyłki (listy, gazety, zawiadomienia, paczki i inne). Brak właściwych skrzynek pocztowych naraża nas na różnego rodzaju nieprzyjemne sytuacje jak np. zamoczenie listu bądź gazety, braku możliwości kontrolowania pozostawianych zawiadomień o odbiorze przesyłek poleconych, czy też zniszczenie przesyłek itd. itd. Dlatego też wyposażenie nieruchomości / budynku w odpowiednie oddawcze skrzynki pocztowe powinno leżeć w Państwa interesie, aby nie powodowało to niezadowolenia wobec operatorów pocztowych, którzy nie mogą właściwie i skutecznie doręczyć przesyłek.

Polecamy w serwisie

informacja o dofinansowaniu z UE

Projekt "Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.