Kłodzko - www.klodzko.pl

W dniu 31 sierpnia 2023 r. o godz. 11:00 w Sali Rajców Urzędu Miasta w Kłodzku odbędą się obrady LXIII sesji Rady Miejskiej w Kłodzku.

Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie LXIII sesji Rady Miejskiej w Kłodzku.
 • Stwierdzenie ważności sesji.
 • Wybór sekretarza sesji.
 • Przyjęcie protokołu z obrad LXII sesji Rady Miejskiej w Kłodzku.
 • Sprawozdanie Burmistrza Miasta Kłodzka z pracy między sesjami.
 • Ocena przygotowania placówek oświatowych do roku szkolnego 2023/2024.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2023-2033, druk nr 573.
 • Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko na 2023 rok, druk nr 574.
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy dzierżawy na czas nieoznaczony 10 lat, druk nr 565.
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu na czas oznaczony 10 lat, druk nr 567.
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym na czas nieoznaczony kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, z dotychczasowym dzierżawcą, druk nr 571.
 • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr XXX/229/2016 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 29 września 2016 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, druk nr 569.
 • Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy oraz właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, druk nr 568.
 • Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych składników wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kłodzko, druk nr 570.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego z Gminą Kłodzko dotyczącego wykonania zadania publicznego polegającego na zapewnieniu transportu i opieki w czasie przewozu dziecka do przedszkola Specjalnego w Zespole Szkół Specjalnych w Nowej Rudzie, druk nr 572.
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne wykorzystanie herbu Miasta Kłodzka, druk nr 575.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników, druk nr 576.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przedłużenia obowiązywania „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Miejskiej Kłodzko na lata 2017-2022” do końca 2024 roku, druk nr 577.
 • Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Kłodzka”, druk nr 578.
 • Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Kłodzka”, druk nr 579.
 • Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Kłodzka”, druk nr 580.
 • Projekt uchwały w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Kłodzka”, ruk nr 581.
 • Interpelacje i zapytania radnych.
 • Wnioski i oświadczenia radnych.
 • Sprawy różne.
 • Zakończenie sesji.

Polecamy w serwisie

informacja o dofinansowaniu z UE

Projekt "Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko

Drogi czytelniku, w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (znanym też jako „RODO”) pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób przetwarzane są dane osobowe które pozostawiasz podczas korzystania ze strony klodzko.pl. Dokładne informacje na ten temat oraz na temat plików cookie znajdziesz w klauzuli informacyjnej. Klikając przycisk „OK” lub przechodząc do portalu wyrażasz zgodę na przetwarzanie tych danych, w tym w plikach cookies. Wyrażenie zgody jest dobrowolne!