Kłodzko - www.klodzko.pl

kostel sv. Jiří a sv. Vojtěcha a Krista Krále a klášter klarisek Kostel založený kladským hrabětem Jindřichem starším vznikl v 15. století, ale byl mnohokráte přestavován a rozšiřován. Dlouhé roky nepředstavoval zajímavý cíl výletu, ale nedávný objev to zcela proměnil. Pod vrstvami barvy pokrývajícími klenby byly v roce 2015 objeveny zapomenuté fresky Karla Dankwarta, předního malíře barokní epochy, dvorního malíře krále Jana III. Sobieského, tvůrce např. malířské výzdoby v bazilice na Jasné Hoře v Čenstochové. Hodnotné kladské fresky se v současnosti odkrývají, konzervují a zkoumají je odborníci.

wojciecha nowe

V roce 1275 se v pramenech objevuje první zpráva, že na tomto místě existovala kaple sv. Jiří u špitálu provozovaného johanity. Po přestěhování řádu do středu města podlehla zkáze a v roce 1470 společně se špitálem shořela.

V roce 1475 minstenberský kníže Jindřich I. z Poděbrad předal toto území františkánům-bernardynům a společně s manželkou Uršulou Braniborskou založil kostel a klášter zasvěcený sv. Jiří. Chrám byl vysvěcen v roce 1479 vratislavským biskupem Rudolfem z Rüdesheimu, kterého k tomu oprávnil pražský arcibiskup. Při příležitostí konsekrace kostel dostal spolupatrona, kterým se stal sv. Vojtěch. O devět let později zesnul jeho fundátor a místo posledního odpočinku nalezl v kryptě pod presbytářem. V roce 1517 kostel a klášter zasáhl požár, který oba objekty poškodil. Obnova probíhala velmi klopotně. V souvislosti s tím, že se v Kladsku rozšířila reformace a scházeli novici, řád město opustil (1546) a oba objekty předal městské radě. V klášteře byl zřízen špitál pro chudé a v kostele kaple u špitálu. Objekty podlehly definitivní zkáze za třicetileté války, kdy Kladsko dobyli Rakušané.

Zříceniny zůstávaly několik let bez jakékoli péče. V roce 1643 se do města vrátili františkáni-bernardyni, kteří zahájili obnovu kostela a kláštera trvající s přestávkami téměř 150 let. Zachoval se gotický presbytář, loď a kaple získaly pozdně barokní podobu. Stavbu přikryla valená klenba. V roce 1665 kardinál Arnošt Vojtěch z Harrachu vysvětil nový chrám. Následně způsobilo obléhaní Rakušanů v roce 1706, během třetí slezské války, další požár kostela. Po ukončení válečných operací se opravy dočkala věž a byla k ní přistavěna druhá - skromnější. V roce 1810, po zrušení řádu, se kostel proměnil ve sklad slámy a sena pro pruskou vojenskou posádku. V klášteře pak byly zřízeny kanceláře pro důstojníky, byty pro vojáky a jejich rodiny a nemocnice. V roce 1834 úřady kostel proměnili v evangelický posádkový kostel.

Po 2. světové válce se do kláštera nastěhovaly Sestry františkánky Nejsvětější svátosti (dnes: Sestry františkánky od Věčné adorace) a v roce 1947 se otevřel kostel, z něhož se opět stal katolický chrám. V letech 1956-1990 kostel nesl zasvěcení Krista Krále.

Kostel je jednolodní stavba s řadou kaplí na severu, vystavěná v pozdně barokním stylu, s gotickými prvky. Byl vztyčen z cihel, stěny jsou omítnuty. Má 50 m na délku a 10 m na šířku. V presbytáři s oktagonálním závěrem se nacházejí dva oblouky a dvě přípory. Jsou to jediné pozůstatky gotických rysů stavby. V severní zdi lodi se nacházejí tři okna; okna na jižní straně byla zazděna. Vybavení interiéru je strohé a skromné, protože z toho původního se dodnes nic nedochovalo. Fresky jsou současné, zastavení křížové cesty vznikla ze sádry. Věže kryjí báně s průhledy. Do kostela vedou portály z 2. pol. 18. stol.

Jižně od kostela se nachází barokní budova kláštera vztyčená v letech 1664-1665. Jde o čtyřstrannou budovu s vnitřním rajským dvorem, pokrytou sedlovou střechou, s fasádou dělenou lizénami.

informacja o dofinansowaniu z UE

Projekt "Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.