Kłodzko - www.klodzko.pl

Znakem Kladska je bílý český lev v červeném poli, se zlatou korunou a dvojitým ocasem. Tradice připisuje udělení městského znaku králi Přemyslu Otakarovi II. mezi léty 1253 a 1278. Je to nejstarší symbol města, který se objevuje už ve středověku. Neznáme přesné datum, protože se do dnešních dnů nedochovala zakládací listina nebo její opis.

Postava lva s dvěma ocasy vznikla jako replika znaku českého království, k němuž tehdy Kladsko patřilo. A hlavní město regionu se těšilo postavení královského města. Podobný erb má také druhé nejvýznamnější město regionu - Kladská Bystřice. Nejstarší dochované vyobrazení lva pochází z typáře městské pečeti Kladska ze třetí čtvrtiny 13. století.

Erbovní legendy

  1. První z nich říká, že obyvatelé Kladska se po udělení městských práv českým panovníkem Přemyslem Otakarem II. rozhodli vydat na pražský dvůr, aby krále požádali o udělení znaku, který ve středověku představoval nejdůležitější determinant městskosti. Král po přijetí delegace měšťanů souhlasil, že Kladsku udělí znak představující korunovaného lva. Během přepravy kamenné sochy s vyobrazením lva do Kladska došlo k nehodě, během níž socha spadla z vozu a praskla na místě, kde se nacházel ocas. V souvislosti s tím se poslové ještě jednou vypravili do Prahy, kde dostali novou sochu s erbem s tím rozdílem, že sochař pro jistotu lvovi přidělal dva ocasy. Tentokrát se na zpáteční cestě nic nestalo a štít dojel šťastně do Kladska. Proto má lev dva ocasy.
  2. Druhá verze pověsti uvádí, že král Přemysl Otakar II. udělil městu znak se lvem jako poděkování za věrnost, ale jeho dvorní malíř v důsledku spěchu namaloval lva bez ocasu. Poté, co byl obraz zaslán zpět králi, ten přikázal jako vynahrazení ztrát domalovat lvovi dva ocasy.
  3. Třetí verze legendy ještě přidává, že během návratu z Prahy kladské měšťany napadli zbojníci. V důsledku bitky kamenný lev, který se nacházel v truhle, přišel o ocas. Kladští se ještě jednou vypravili na dvůr Přemysla Otakara II. žádat o nový znak. Vládce jim ve své shovívavosti předal pražský znak, který měl ozdobit Malostranskou bránu v Praze. A tak město dostalo znak s korunovaným lvem s rozdvojeným ocasem.

Znak Kladska, který představuje lva, městu udělil Přemysl Otakar II. z Čech jak dar za jeho často projevovanou sílu a vytrvalost. Lev ovšem na místo dorazil bez ocasu. Na žádost města o povolení k opravě král přikázal, že lev má za ztracený ocas dostat dva, což se také stalo.

Klodzko flagaVlajka Kladska má podobu dvou vodorovných pásů: žlutého a červeného. Byla ustanovena usnesením městské rady z roku 1990. Vyvěšuje se při příležitosti místních slavností, setkání partnerských měst.

 

 

Současný hejnal pochází z roku 1998 a jeho autorem je Stanisław Dąbrowski. 

informacja o dofinansowaniu z UE

Projekt "Budowa innowacyjnych e-usług w Gminie Miejskiej Kłodzko" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 oraz budżetu Gminy Miejskiej Kłodzko

Na naší webové stránce používáme cookies. Některé z nich jsou nutné pro běh stránky, zatímco jiné nám pomáhají vylepšit vlastnosti stránky na základě uživatelských zkušeností (tracking cookies). Sami můžete rozhodnout, zda cookies povolíte. Mějte prosím na paměti, že při odmítnutí, nemusí být stránka zcela funkční.